มทร. สุวรรณภูมิ มุ่งสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพจบมีงานรอ

นายธีรพล ขุนเมือง อดีตอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(มทรส.)ในฐานะ ประธานคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการฯ ว่าการดำเนินงานของ มทรส. มุ่งเน้นผลิตบัณฑิต ให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน โดยมีระบบสหกิจศึกษาเป็นตัวขับเคลื่อน เพราะระบบนี้มีการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิต อย่างเป็นระบบก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา โดยปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานต่างๆไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ เป็นเสมือนเจ้าหน้าที่หรือพนักงานปฏิบัติงานชั่วคราวขององค์กรนั้นๆ เป็นการเพิ่ม ประสบการณ์วิชาชีพตามสาขาวิชาที่เรียนเพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน โดยมีอาจารย์นิเทศคอยแนะนำและติดตามอย่างใกล้ชิด และเพื่อให้อาจารย์นิเทศ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการฯ มีมติให้มีการจัดอบรมหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน”ขึ้น พร้อมๆกับพิจารณาจัดหลักสูตร WIL/CWIE (การบูรณาการการสอนกับการทำงาน)โดย มทรส.จะจับคู่กับสถานประกอบการออกแบบหลักสูตรร่วมกัน เพื่อร่วมกันผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน เมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถทำงานได้ทันที เป็นการสร้างความสมดุลระหว่าง”วิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต”ให้กับนักศึกษา สามารถฝึกแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง โดยเบื้องต้นกำหนดให้ทุกคณะของ มทรส. ได้พิจารณาหลักสูตรนี้อย่างน้อยคณะละ 1 หลักสูตรในปี 2565 นอกเหนือจากการปฏิบัติสหกิจศึกษาที่ดำเนินการอยู่แล้ว
รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี มทรส.กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 คาดว่าจะมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา ในห้วงนี้ ถึง 27 พย 64 จำนวน 648 คน ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 35 คน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 183 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 91 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 273 คน คณะศิลปศาสตร์ 66 คน ส่วนคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้มีการฝึกปฏิบัติไปแล้วในภาคการศึกษาที่ 1 จำนวน 39 คน รวมกับคณะอื่นที่ฝึกปฏิบัติในภาคการศึกษาปีที่ 1 ด้วยรวม 482 คน ใน 244 สถานประกอบการ โดยก่อนออกปฏิบัติ จะมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นเจ้าของสถานประกอบการ มาให้ข้อแนะนำ แก่นักศึกษาด้วยนอกจากนั้น มทรส.ยังได้มีการจัดตั้ง”ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ”โดยมีข้อมูล ที่หลากหลายเพื่อประโยชน์ของนักศึกษา อาทิ รายชื่อสถานประกอบการต่างๆ ตลอดจนตำแหน่งงานว่างเพื่อประโยชน์ของนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษารวมทั้ง ศิษย์เก่าด้วย

#สมาคม​หนัง​สือพิมพ์​ส่วน​ภูมิภาค​แห่ง​ประเทศไทย

#นุช​ อินเตอร์​นิวส์​//อินเตอร์​นิวส์​ออนไลน์​//รายงาน​

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed